Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος

Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος, ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας», η οποία εντάχθηκε και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το υποέργο: «Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος», συνολικής δημόσιας δαπάνης του συγκεκριμένου υποέργου 1.661.550,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των διανοιγμένων χωμάτινων οδών της Τ.Κ. Λακκώματος. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης. Επιπλέον προβλέπεται η σήμανση της οδού, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
– Κατακόρυφη Σήμανση (πινακίδες σταθερού περιεχομένου).
– Οριζόντια Σήμανση (διαγραμμίσεις).
Επισημαίνεται ότι την παρούσα χρονική περίοδο, έχει ήδη διεξαχθεί η διενέργεια διαγωνισμού και αναμένεται η σύναψη της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος».
Παρατίθεται εικόνα στην οποία φαίνεται η γενική διάταξη του έργου.