Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας.

Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος, ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας», η οποία εντάχθηκε και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το υποέργο: «Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας», συνολικής δημόσιας δαπάνης του συγκεκριμένου υποέργου 1.070.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τους οικισμούς Σωζόπολης – Ν. Τρίγλιας. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της
υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης. Επιπλέον προβλέπεται η σήμανση της οδού, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
– Κατακόρυφη Σήμανση (πινακίδες σταθερού περιεχομένου).
– Οριζόντια Σήμανση (διαγραμμίσεις).
Επισημαίνεται ότι την παρούσα χρονική περίοδο, έχει ήδη διεξαχθεί η διενέργεια διαγωνισμού και αναμένεται η σύναψη της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία αγροτικής οδού
από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας».
Παρατίθεται εικόνα στην οποία φαίνεται η γενική διάταξη του έργου.