Ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ» στο πρ΄γραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μετά από επίπονη προσπάθεια πολλών ετών ακόμη μία επιτυχία προστίθεται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης για το Δήμο. Ένα στοίχημα που είχαμε βάλει και τελικά το κερδίσαμε. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.
Η συνολική πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
1: Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” Ν. Τρίγλιας
2: Αγωγός μεταφοράς νερού από ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” σε υφιστάμενη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας
3: Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πλατάνια” της Ν. Τρίγλιας
4: Προμήθεια υδρομετρητών
5: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών
6: Δαπάνες απαλλοτριώσεων
7: Δαπάνες δικτύου ΔΕΔΔΗΕ