Σε ΦΕΚ η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (3396/5-9-2019, τομ. Β’) η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων”.

Το πρόγραμμα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση είναι συνολικού προϋπολογισμού 134.815.978,0 € -εκ των οποίων το ποσό των 20.622.336€ αφορά την κατάρτιση- ενώ η υλοποίησή του θα γίνει από τον ΟΑΕΔ.