Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στην περιοχή Μουριές της παραλίας Διονυσίου”.

Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του βαίνει το έργο: “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων” στην περιοχή Μουριές της παραλίας Διονυσίου, καθώς η οικονομική επιτροπή του Δήμου αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και τον καθορισμό των όρων δημοπράτησής του. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000 € ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπό εξοπλισμό), αντλιοστάσιο αναρρόφησης, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος, περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
“Έχοντας ως πεποίθηση ότι η συλλογή και επεξεργασία λυμάτων δεν είναι πολυτέλεια αλλά στοιχειώδης προϋπόθεση ποιότητας ζωής των κατοίκων, προχωράμε συνεχώς στην υλοποίηση τόσο αποχετευτικών δικτύων, όσο και βιολογικών καθαρισμών”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς και συνέχισε: “Επιπλέον,δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη από την κατασκευή τέτοιων έργων. Γι’ αυτό μέσα στις προτεραιότητες μας είναι η ωρίμανση και υλοποίησή τους”.