Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νέας Προποντίδας

Με την 2129/4-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Ν. Προποντίδας Μ. Καρρά ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι με θητεία από 4-9-2019 μέχρι 4-9-2021.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν:

1. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες

α) Τις υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
β) Τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
γ) Τις υπηρεσίες Υποστήριξης

και κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Μουδανιών.

2. Σαρόγλου Χαράλαμπος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

α) Τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

και κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Ε Ν. Μουδανιών.

3. Καραπανταζής Ιωάννης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

α) Το Γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

και κατά τόπον αρμοδιότητες της ΔΕ Τρίγλιας.

4. Τσομπανάκης Κωνσταντίνος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

α) Τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
β) Τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
και κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Ε Καλλικράτειας.

5. Χατζηαλέξης Δημήτριος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

α) Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
β) Τη Διεύθυνση ΚΕΠ
και κατά τόπον αρμοδιότητες της ΔΕ Καλλικράτειας.

Ολόκληρη η απόφαση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ2Ξ8ΩΚΤ-ΔΓΗ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.nea-propontida.gr.