Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Οι Αντιδήμαρχοι που ορίζονται ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την 2152/6-9-2019
απόφαση Δημάρχου είναι:

1) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος και 2) Καραπανταζής Ιωάννης.

Οι Αντιδήμαρχοι που ορίζονται ως τακτικά μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την 2153/6-9-2019 απόφαση Δημάρχου είναι:

1) Καραπανταζής Ιωάννης και 2) Σαρόγλου Χαράλαμπος.

Επίσης, με την 2151/6-9-2019 απόφαση Δημάρχου ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος-χωρίς αμοιβή-ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Τσικαρίδης και του ανατίθεται η Εποπτεία, η Λειτουργία και ο Συντονισμός του Τμήματος Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης.

Η περίοδος της θητείας όλων είναι από 1-9-2019 έως 6-11-2021.