Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την παράταση των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Την υποβολή αιτήματος προς όλους τους αρμόδιους φορείς για χορήγηση νέας παράτασης των δηλώσεων ιδιοκτησίας του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι τις 10/1/2020, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας.

Ο Δήμαρχος Μ. Καρράς εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι με το υπ’ αριθμ. 28420/31-7-2019 έγγραφό του είχε γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ότι ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κι ότι οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου ζητώντας ταυτόχρονα τη χορήγηση νέας καταληκτικής ημερομηνίας.

Παρόλα αυτά, το Ελληνικό Κτηματολόγιο με το υπ’ αριθμ. 1309/1946634/25-9-2019 έγγραφό του, γνωστοποίησε τη νέα παράταση για την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 (η οποία ισχύει μόνο για τους κατοίκους του εσωτερικού) από 1/10/2019 μέχρι 14/10/2019. Η παράταση είναι μόνο 14 ημερών (!).

Δεδομένου ότι στην περίπτωση του Δήμου μας η συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους δημότες μας για τις παραπάνω δηλώσεις αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά και δεδομένου ότι προέκυψαν πρόσθετες δυσκολίες από τη θεομηνία που έπληξε τον Δήμο μας, επαναλαμβάνεται και πάλι μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου το αίτημα παράτασης μέχρι 10-1-2020.