Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Οι Αντιδήμαρχοι που ορίζονται ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την 2152/6-9-2019
απόφαση Δημάρχου είναι: Διαβάστε περισσότερα